Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

VỊNH CÕI CỰC LẠC (Thơ xướng họa)VỊNH CÕI CỰC LẠC

Cõi báu sen vàng nở khắp nơi
Hương thơm toả ngát ánh quang ngời
Chim muôn nói pháp cây rung nhạc
Suối lạch hoà âm Phật nhủ lời
Cảnh vật thanh bình mưa pháp rưới
Nhân dân hỷ lạc móc ân rơi
Sầu đau khổ não đều tan hết
Y-Chánh(*)trang nghiêm đẹp tuyệt vời...!

California, 18-05-2020
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (cảm đề)
——————-
(*) Y báo và Chánh báo


pháp trải cùng nơi

Muôn vàn diệu pháp trải cùng nơi
Khắp chúng triêm ân nhận ánh ngời
Đạo cả thênh thang thì chẳng luận
Nguồn chơn lặng lẽ vốn không lời
Sơ tâm phước lạc nhờ kinh diễn
Chánh quả an nhiên thấy kệ rời
Sống trọn niềm tin bình cõi thế
Theo về trí Nhã quyết  đừng rơi.

23/5/2020
Minh Đạo (Kính họa)


Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020

NHỚ MÙA PHÂT ĐẢN (PL. 2564 – DL 2020) (Thơ)

                                                                    Tâm thư kêu gọi lan tỏa ngày lễ Phật Đản PL.2564 - DL.2020

NHỚ MÙA PHÂT  ĐẢN (PL. 2564 – DL 2020)

( Liên hoàn, Thủ vĩ ngâm )

Phật Đản đài cao hiện giữa đời
Lòng thành khấn nguyện dịch dần rơi
Tai ương vẫn tiếp đau muôn ngã
Hiểm họa đang chờ khổ khắp nơi
Rõ cảm tình chân nhờ đạo sang
Hòa chung nghĩa cả thấu tâm ngời
Suy cùng tập nghiêp đều luôn diễn
Phật Đản đài cao hiện giữa đời.

Giữa đời sống đạo khổ dần rơi
Một kiếp loanh quanh cũng chóng rồi
Mãi buộc tham cầu, nhìn sợi khói
Chưa thành ước nguyện, hết làn hơi
Ngàn thu bởi động, còn mơ tưởng
Vạn lối do phiền, chẳng được ngơi
Dich họa lan tràn thêm để thấm
Giữa đời sống đạo khổ dần rơi.

Dần rơi ái dục phúc trong đời
Đạo hạnh tâm khoan dạ sáng ngời
Thấy chuyện trần gian ghìm một góc
Suy điều thế thái chốt từng nơi
Đau buồn dịch họa còn khi hết
Thống khổ tai ương cũng lúc rời
Gộp mấy tham cầu đang lỡ vướng
Dần rơi ái dục phúc trong đời.

Trong đời pháp dẫn ắt phiền rơi
Để nhớ rằng đây bổn tánh ngời
Nẻo đạo khuyên tu duyên chẳng hết
Nhân gian mãi đắm họa không rồi
Bao dung, rõ thấu người tươi tỉnh
Rộng lượng, chan hòa dạ thảnh thơi
Được thấy nguồn chơn Thầy (1) đã dạy 
Trong đời pháp dẫn ắt phiền rơi.

---------------------
(1) Mười danh hiệu Phật

Phiền rơi, an trú giữa trần đời
Tánh lặng chơn như mãi chẳng rời
Lộc Uyển pháp trao nhân loại sang
Tỳ Ni thị hiện ánh dương ngời
Trang nghiêm Đại Lễ nguyền tâm lắng
Rạng rỡ Phật đài quyết đức khơi
Dịch họa tai ương đều lướt hết
Phiền rơi, an trú giữa trần đời…

Mùa Phật Đản  2564 (2020
Minh Đạo


Suy Nghiệm Phật Đản
(Liên hoàn-thủ vĩ ngâm)

Như Lai ứng hiện để khuyên đời
Học hạnh nhân từ cho khổ rơi
Trải rộng tình thương ra mọi ngã
Ban đều hỷ xả đến muôn nơi
Niềm đau lắng bớt trang đời sang
Nỗi khổ tiêu mòn cõi đạo ngời
Diệu pháp thường tuyên âm pháp diễn
Như Lai ứng hiện để khuyên đời

Khuyên đời thiểu dục khiến tham rơi
Bởi dục tham gây khổ đủ rồi
Thế sự vô thường sương móc khói
Trò đời hữu hạn nhịp tim hơi
Trầm luân vốn dĩ tâm hay tưởng
Đắm nịch do vì ý chẳng ngơi
Tụng đọc Tâm Kinh lòng cảm thấm
Khuyên đời thiểu dục khiến tham rơi

Tham rơi nhẹ khỏe sống vui đời
Một dạ thành tâm hướng đạo ngời
Khấn nguyện Từ Bi soi mọi góc
Mong cầu Trí Tuệ chiếu muôn nơi
Tai ương khổ lụy mau tan hết
Dịch họa sầu đau chóng biến rời
Chướng nghiệp oan khiên thôi vấn vướng
Tham rơi nhẹ khỏe sống vui đời

Vui đời lạc đạo bóng mê rơi
Học hỏi Mâu Ni trí ánh ngời
Kết nối ân tình oan trái hết
Gieo trồng đạo nghĩa hận thù thôi
Kinh trì mõ nhịp lòng thanh tĩnh
Kệ tụng chuông ngân dạ thảnh thơi
Mới thấy lời hay Phật nhủ dạy
Vui đời lạc đạo bóng mê rơi

Mê rơi trí tĩnh thuận duyên đời
Phật hiện lòng trong Đạo chẳng rời
Bổn tánh hằng soi tâm mãi sang
Chơn Như mãi chiếu ý luôn ngời
Tỳ Ni thuở trước gìn tâm lắng
Lộc Uyển vườn xưa mở đạo khơi
Chuyển độn khai minh tai họa hết
Mê rơi trí tĩnh thuận duyên đời.

California, 02-05-2020
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (Cảm hoạ)