Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

VỊNH CÕI CỰC LẠC (Thơ xướng họa)VỊNH CÕI CỰC LẠC

Cõi báu sen vàng nở khắp nơi
Hương thơm toả ngát ánh quang ngời
Chim muôn nói pháp cây rung nhạc
Suối lạch hoà âm Phật nhủ lời
Cảnh vật thanh bình mưa pháp rưới
Nhân dân hỷ lạc móc ân rơi
Sầu đau khổ não đều tan hết
Y-Chánh(*)trang nghiêm đẹp tuyệt vời...!

California, 18-05-2020
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (cảm đề)
——————-
(*) Y báo và Chánh báo


pháp trải cùng nơi

Muôn vàn diệu pháp trải cùng nơi
Khắp chúng triêm ân nhận ánh ngời
Đạo cả thênh thang thì chẳng luận
Nguồn chơn lặng lẽ vốn không lời
Sơ tâm phước lạc nhờ kinh diễn
Chánh quả an nhiên thấy kệ rời
Sống trọn niềm tin bình cõi thế
Theo về trí Nhã quyết  đừng rơi.

23/5/2020
Minh Đạo (Kính họa)


Không có nhận xét nào: