Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

HOÀI NIỆM


 
                                                                       Hình phantomforest

                                                                        HOÀI NIỆM ( Áp cú )

                                                              Chiều về chạnh cảnh viết lời thơ,
                                                              Thơ hứng nên chi dạ cảm phờ.
                                                               Phờ phạc khơi tình say cõi mộng,
                                                              Mộng mơ dậy sóng níu duyên tơ.
                                                              Tơ vương nuối phận sầu nhung nhớ,
                                                              Nhớ lúc thương phen khổ mãi chờ.
                                                              Chờ cả khung trời đan kỷ niệm,
                                                              Niệm hoài chỉ thấy khói sương mờ…

                                                                                      Ngày 1/12/2017
                                                                                          Minh Đạo
 


 

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

THU VỌNG ( THƠ XƯỚNG HỌA )

                                                                                 Kết quả hình ảnh cho chiều quê


                                                                                   THU VỌNG
                                                                                 ( Bài xướng )
 
 
                                                         Đã mấy thu rồi chạnh nhớ mong,
                                                         Bến xưa quê cũ nắng tan hồng.
                                                         Cha già thất thỏm, chờ con viếng,
                                                         Mẹ yếu nôn nao, ngóng cháu thăm.
                                                         Sớm tối nom mây, nhìn gió thoảng,
                                                         Ngày ngày tựa cửa, dõi tình trông,
                                                         Lơ thơ lá trúc bên hàng giậu,
                                                         Chạnh nỗi niềm riêng, tím nỗi lòng...!

                                                                                             Chúc Hiền

                                                                               Thu Vọng
                                                                                        ( Bài họa )

                                                          Bao thu xa cách dạ luôn mong,
                                                          Cảnh cũ đường quê dưới nắng hồng.
                                                          Cũng bấy năm qua chưa trở lại,
                                                          Xem chừng tháng lụn khó về thăm.
                                                          Tà tà  lá giỡn lay niềm nhớ,
                                                          Thoáng thoáng mây vờn rộn cái trông.
                                                          Duyên đẩy ai hay nơi cõi thế!
                                                          Hợp tan tan hợp bận chi lòng ...

                                                                                   Ngày 29/11/2017
                                                                                       Minh Đạo

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

HƠN THUA TRÁO TRỞ

                                                                                Kết quả hình ảnh cho hoa sen xanh                                                                        HƠN THUA TRÁO TRỞ

                                                      Hơn thua tráo trở chỉ tinh ranh,
                                                      Hiểu chuyện thế gian ngẫm chẳng đành.
                                                      Huệ sáng đời đời soi diệu nghĩa,
                                                     Tâm trong kiếp kiếp dựng nhân lành.
                                                      Cheo leo ba cõi, thân còn vướng, 
                                                      Lận đận sáu đường, nghiệp phát nhanh.
                                                      Bất diệt bất sanh, lìa vọng tưởng,
                                                      Nương duyên thuận pháp, ngắm liên thanh. (*)

                                                                                               Ngày 29/11/2017
                                                                                                   Minh Đạo
-------------- 
 (*) Cảnh giới duyên dung bất sinh cùng bất diệt,...

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

CHÚC THÁNH TRUYỀN ĐĂNG (Xướng họa Đường thi)
                                                        Chúc Thánh Truyền Đăng  (Bài xướng)
                                                                                            Thích Chúc Hiền
 
                                                                    Chúc Thánh truyền đăng quảng đạo thiền,
                                                                    Hưng long thánh giáo vĩnh châu viên.
                                                                    Thiền Tăng liễu ngộ vô vi pháp,
                                                                    Đạo Pháp hoằng khai vạn hữu duyên.
                                                                    Kiến tạo già lam, hành diệu đạo.
                                                                    Trùng tu phạm Vũ, kiến chân nguyên.
                                                                    Khai quyền, hiển thật, tu chân giáo,
                                                                    Phổ hoá hàm linh thoát nhị biên.

                                                                                                                2017
                                                                                                             Chúc Hiền

                                                            Chúc Thánh Truyền Đăng
                                                                       ( Cẩn họa y đề )

                                                                    Chánh tông Chúc Thánh sáng đường thiền,
                                                                    Khai ngộ trừ mê tiến mãn viên.
                                                                    Thông điệp trang nghiêm, qui diệu dụng,
                                                                    Tinh thần bất diệt, kết cơ duyên.
                                                                    Truyền thừa pháp bảo, sâu công hạnh,
                                                                    Liễu giải thâm kinh, tận bổn nguyên.
                                                                    Tuệ nhật treo cao, cầu phổ phiến,
                                                                    Ba ngàn thế giới rõ không biên.

                                                                                                  Ngày 28/11/2017
                                                                                                       Minh Đạo

 

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

PHẬT TUỆ NGỜI SOI (Xướng họa Đường thi )
                                                                  Phật Tuệ Ngời Soi  (Bài xướng)
                                                                                    (Thích Chúc Hiền)

 
                                                                   Phật tuệ ngời soi mãn mãn thiên,
                                                                   Hào quang chiếu diệu biết bao miền...
                                                                   Xua tan ác hạnh, bày an hạnh,
                                                                   Hiện khắp từ vân, hiển thiện nguyền.
                                                                   Kiếp kiếp triêm ân, nhuần Pháp Phật,
                                                                   Thời thời thắm nghĩa, thắm Thiền Viên,
                                                                   Ta Bà, Tịnh Độ đâu đâu cũng,
                                                                   Rực ánh từ quang, rạng ánh thiền...!

                                                                                                        2017
                                                                                                  Chúc Hiền

                                                                                  Phật Tuệ Ngời Soi
                                                                                        ( Cẩn họa y đề )

                                                                   Tánh không rỗng lặng chiếu nhân thiên,
                                                                    Mầu nhiệm lung linh tỏa khắp miền.
                                                                    Dứt tuyệt  si mê, luôn dạ nhớ,
                                                                    Lọt qua phiền não, mãi lời nguyền.
                                                                   Thâm ân Tam bảo, soi cùng tận,
                                                                    Huệ sáng chân như, hướng mãn viên.
                                                                    Hiển hiện bình thường nơi cõi thế,
                                                                    Ngày đêm lìa vọng, rạng tâm thiền…

                                                                                                  Ngày 27/11/2017
                                                                                                      Minh Đạo

 

CÔNG PHU KHUYA (XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI)

                                                                                 Kết quả hình ảnh cho công phu khuya

                                                                  CÔNG PHU KHUYA  (Thích Chúc Hiền)
                                                                              (Bài xướng)
 
                                                       Câu kinh tiếng kệ quyện trăng ngà
                                                       Phật ngự toà sen, đèn tuệ pha
                                                       Mõ sớm ngân vang nơi Điện Phật
                                                       Chuông khuya thức tĩnh chốn Ta Bà
                                                       Luân hồi sáu nẻo mong ra khỏi
                                                       Tuệ nhật ba thời nguyện chiếu xa
                                                       Khắp cõi hàm linh nương ánh tuệ
                                                       Lên thuyền Bát Nhã, ngắm Lăng Già...!
 
                                                                                                                  2017
                                                                                         Chúc Hiền

 
                                                       Công Phu Khuya
                                                             ( Cẩn họa y đề )

                                                        Chùa Phật thiêng liêng  rộn ánh ngà
                                                        Truyền thừa pháp bảo chiếu đèn pha
                                                        Tinh thần bất diệt soi Linh Thứu
                                                        Thông điệp thâm nghiêm vớt cõi Bà
                                                        Tám thức căn nguyên luôn hiện rõ
                                                        Sáu trần gốc tích mãi không xa
                                                        Nương trăng Bát nhã vào đường sáng
                                                        Liễu ngộ viên minh bạn kệ Già

                                                                                  Ngày 27/11/2017
                                                                                       Minh Đạo

 

 

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

CHÂN NHƯ TỎA RẠNG ( XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI)

                                                                        Kết quả hình ảnh cho chân tâm

Nhận được bài thơ CHÂN NHƯ TỎA RẠNG của thầy Thích Chúc Hiền, những ai quan tâm xin mời họa. Trân trọng. (Đ/C email; minhdao1160@yahoo.com)

                                                                Chân Như Toả Rạng

                                                            Chân Như tỏa rạng chiếu nhân thiên,
                                                            Tỏa ánh quang minh, khắp mọi miền.
                                                             Phật Tử hồi tâm hành thiện hạnh,
                                                            Tăng Ni chuyển niệm phát chân nguyền.
                                                            Thời thời niệm Phật tâm an tịnh,
                                                             Khắc khắc hành Thiền ý thiện viên.
                                                             Tĩnh lặng thân tâm ươm giống tuệ
                                                             Bốn mùa thanh thản vẹn tâm thiền...!

                                                                                                   2017                                                                                              
                                                                                               Chúc Hiền


                                                                     Chân Như Toả RẠng
                                                                           ( Cẩn họa y đề )

                                                              Pháp Phật nguồn chơn rọi khắp thiên,
                                                              Đèn soi trí Nhã chuyển bao miền.
                                                              Tu tròn lý đạo vun công hạnh,
                                                              Bỏ hết gốc tham mới thật nguyền.
                                                              Gõ mạnh tâm xao, về tịch tịnh,
                                                              Chiếu sâu tánh lặng, rạng quang viên.
                                                              Phân minh chánh niệm, nâng vầng tuệ,
                                                              Động tĩnh không lay đó chính thiền.

                                                                                                  Ngày 26/11/2017
                                                                                                       Minh Đạo

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

GỐI MỘNG


 
Hình internet


                                                                 Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
                                                                 cá đâu đớp động dưới chân bèo
                                                                                        Nguyễn Khuyến (Thu Điếu)

                                                           GỐI MỘNG (Tung hoành trục khoán)
 
                                                   TỰA lan can ngắm cảnh lưng đèo,
                                                   GỐI mộng năm dài kỷ niệm theo.
                                                   ÔM nét xuân phai thời rộn rã,
                                                   CẦN thân hạ trắng khoảng cheo leo.
                                                   LÂU dần đông lại sầu còn đó,
                                                   CHẲNG đến thu về nhớ vẫn đeo.
                                                   ĐƯỢC cả tình ta như sóng nước,
                                                   CÁ ĐÂU ĐỚP ĐỘNG DƯỚI CHÂN BÈO.

                                                                                         Ngày 23/11/2017
                                                                                               Minh Đạo

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

PHƯƠNG PHÁP NGỪA UNG THƯ HIỆU QUẢ VÀ RẺ NHẤT

                                                       
                                                                 
Hiện nay, tỷ lệ người bị mắc ung thư ngày càng nhiều, và ai cũng có thể bị ung thư tìm đến. Bởi vì trong chúng ta có một loại gọi là gen tiền ung thư (proto-oncogene), chỉ cần bị tác động của nhân tố bên ngoài, cũng có thể “khởi động” gen tiền ung thư này biến đổi gây ra ung thư. Trong khi đó, các nhân tố bên ngoài này lại đến từ những thói quen trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, do đó không thể không cẩn thận. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, vậy làm thế nào để phòng ngừa ung thư? Dưới đây là một số cách phòng ngừa ung thu đơn giản nhất mà lại rẻ nhất, mời bạn cùng tham khảo.

1. Mỗi ngày mở cửa sổ ít nhất 30 phút

Các thiết bị lắp đặt trong nhà không những có thể bị ô nhiễm chất formaldehyd, còn có nhiều chất khí gây ung thư – chất radon và hợp chất của nó. Các chất này thường ẩn chứa trong đá granite, xi măng, gạch ngói, và chúng sẽ phát tán ra khắp phòng qua các kẽ nứt rồi đi vào cơ thể người qua đường hô hấp, thời gian lâu, sẽ dẫn đến ung thư phổi.
Thực ra, chỉ cần mỗi ngày mở cửa sổ 30 phút, nồng độ chất radon trong không khí có thể sẽ giảm bằng với bên ngoài phòng. Ngoài ra, không khí tự nhiên sau khi bị đốt cháy cũng sẽ sinh ra chất radon, do đó khi nấu ăn trong phòng bếp cũng cần mở cửa sổ và đóng của thông giữa phòng khách và phòng bếp.

2. Dùng khăn khô chà lưng

Nhật Bản từng rộ lên trào lưu dùng khăn lông khô chà lưng. Giáo sư Shimano Hiroyuki, phó Hiệu trưởng Trường đại học Tokyo từng nghiên cứu và chỉ ra, làm như thế có thể khởi tác dụng phòng chống ung thư, bởi vì khi ma sát làm sinh nhiệt và sẽ kích thích một loại tế bào ở dưới da sau lưng, nó có tác dụng “nuốt” và phá hủy tế bào ung thư.
Đối với người ở độ tuổi trung niên và lão niên, dù xoa, chà hay gãi phần lưng, đều là một phương pháp bảo vệ sức khỏe rất tốt. Hoặc có thể hai đầu khăn kéo qua kéo lại theo phương thẳng và ngang, chà đi chà lại nhiều lần toàn bộ phần lưng khoảng 10 phút, đến khi phần da ở lưng đỏ và thấy nóng lên thì thôi.

3. Dùng các món có thể phối hợp với hành tỏi

Nghiên cứu cho thấy, người ăn nhiều tỏi có thể giảm tỷ lệ mắc ung thư xuống 60%, trong tỏi có chất allicin có tác dụng chống ô xi hóa, có thể giảm thiểu các vật chất gây ung thư trong cơ thể và ức chế chất nitrat gây ung thư.
Chỉ khi tỏi được đập dập và kết hợp với khí oxi một cách đầy đủ thì mới có thể sản sinh ra allicin, một khi gặp nhiệt độ thì nó sẽ mất tác dụng rất nhanh. Do đó, tốt nhất là đập dập tỏi và ăn sống, hoặc giã nhỏ rồi cho vào trong rau sống.
                                                             
(Ảnh: Pixabay)
Ở nhiệt độ cao, các chất chống ung thư quan trọng trong tỏi như chất allicin sẽ bị phân hủy. Trung tâm nghiên cứu ung thư quốc gia Mỹ kiến nghị, sau khi cắt nhỏ tỏi, bạn đừng vội cho vào nồi để xào nấu ngay, trước tiên hãy ép cho dập rồi để khoảng 15 phút sau đó hãy sử dụng để nấu ăn, làm thế mới phát huy hết công hiệu chống ung thư của tỏi.

4. Uống sữa đậu nành có thể phòng chống ung thư ở nữ giới

Trung tâm nghiên cứu ung thư Mỹ cho biết, phụ nữ thường xuyên uống sữa đậu nành sẽ giảm rủi ro bị ung thư vú rất lớn. Bởi vì trong sữa đậu nành có chứa chất rất giống estrogen, nó được gọi là “isoflavon đậu nành”, cơ chế hoạt động của chất này rất giống với cơ chế của thuốc chống ung thư.
Nó có tác dụng phòng ngừa tất cả các bệnh ung thư liên quan tới estrogen, như bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử cung, ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, những người đã bị những bệnh ung thư kể trên, tốt nhất là không nên uống sữa đậu nành để tránh kích thích tế bào ung thư. Ngoài ra, những người bị loét dạ dày, viêm dạ dày, gút cũng nên hạn chế uống sữa đậu nành.

5. Mỗi ngày đi bộ 1 tiếng đồng hồ

Theo tạp chí Reader’s Digest (Mỹ), mỗi ngày đi bộ 30 phút sau bữa ăn hoặc mỗi tuần đi bộ 4 tiếng đồng hồ có thể giúp giảm thiểu một nửa rủi ro mắc bệnh ung thư tuyến tụy.
Học viện Y tế Công cộng thuộc Viện Đại học Harvard đã tiến hành nghiên cứu thời gian dài đối với khoảng 70.000 người và phát hiện, chỉ cần mỗi ngày đi bộ khoảng 1 tiếng đồng hồ thì có thể giảm 50% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Do ung thư tuyến tụy có liên quan tới lượng calo quá cao trong cơ thể, đi bộ có thể giúp tiêu bớt lượng calo, có tác dụng trực tiếp trong phòng ngừa ưng thư tuyến tụy.
Ngoài ra, sau khi vận động và ra mồ hôi có thể khiến các chất gây ung thư như chì, stronti trong cơ thể được đào thải ra theo mồ hôi, từ đó khởi tác dụng phòng chống ung thư.

6. Mỗi ngày uống 6 cốc nước

Tạp chí Y học New England, một trong những tạp chí y học uy tín nhất thế giới từng công bố một nghiên cứu cho thấy, nam giới mỗi ngày uống 6 cốc nước, nguy cơ mắc ung thư bàng quang sẽ giảm 50%, ở nữ giới có thể giảm mắc ung thư đại tràng đến 45%.
                                                                  
(Ảnh: Fotolia)
Vì uống nhiều nước có thể làm tăng lượng nước trong cơ thể, khiến nước tiểu bài tiết ra nhiều lần, từ đó làm cho những vật chất có hại gây kích thích niêm mạc bàng quang, viêm kết tràng, như urea, axit uric được đào thải ra ngoài. Người 40 tuổi trở lên, tốt nhất cách 2 – 3 năm nên kiểm tra nội soi một lần, xem có polyp đại tràng không, nếu phát hiện sớm có thể giảm thiểu tỷ lệ dẫn đến ung thư.

7. Mỗi ngày tắm nắng khoảng 15 phút

Tắm nắng không hề tốn bất cứ chi phí nào của bạn, có thể thông qua tắm nắng để tăng thêm hàm lượng vitamin D giúp phòng ngừa ung thư.
Thiếu vitamin D có thể tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, ung thư đại tràng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư buồng trứng và ung thư dạ dày. Tuy nhiên, để tránh tăng nguy cơ ung thư da do tắm nắng quá lâu, mỗi ngày chỉ cần tắm nắng 15 phút là đủ.

8. Mỗi ngày uống 4 chén tách trà xanh

Theo Boldsky, một nghiên cứu của Thụy Điển trong 15 năm với hơn 61.057 phụ nữ cho thấy, những người uống nhiều hơn 2 tách trà mỗi ngày có thể ngừa ung thư tới 46% so với người không sử dụng loại thức uống này.
(Ảnh: BigStock)
Tuy nhiên, không nên uống  nước trà quá đặc và quá nóng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả phòng ngừa ung thư của trà. Nhiệt độ thích hợp nhất là khoảng 60℃, sau khi đã pha trà khoảng 5 phút thì thành phần có tác dụng chống ung thư mới được hòa tan vào trong nước.
9. Một miếng cơm nhai 30 lần

Nghiên cứu cho thấy, nếu khi ăn không nhai kỹ, thì tỷ lệ mắc ung thư dạ dày tương đối cao. Ngược lại, nhai kỹ nhiều lần có thể giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày và ruột.
Nghiên cứu thực nghiệm của Đại học Georgia (Mỹ) phát hiện, nước bọt có tác dụng “khử độc” rất mạnh, có thể khiến độc tố aflatoxin (độc tố gây ung thư gan) hoàn toàn biến mất trong 30 giây. Do đó, nếu cứ mỗi một giây nhai một lần, thì một miếng cơm tốt nhất lên nhai 30 lần mới có tác dụng phòng ngừa ung thư.
10. Ngủ đủ 7 tiếng buổi tối

Điều tra của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ đã phát hiện, buổi tối nữ giới ngủ ít hơn 7 tiếng đồng hồ, tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú cao 47%. Đây là do trong quá trình ngủ sẽ sản sinh ra một loại melatonin, chất này có thể làm chậm lại sự sản sinh estrogen trong cơ thể phụ nữ, từ đó đạt được mục đích ức chế bệnh ung thư vú.
Tốt nhất là khoảng trước10 giờ 30 phút nên bắt đầu đánh răng súc miệng, chuẩn bị những gì cần làm trước khi ngủ, để có thể đảm bảo trước 11 giờ có thể đi sâu vào giấc ngủ, và dậy lúc 6 hoặc 7 giờ sáng.
Chuyên gia về giấc ngủ của Đức cho biết, 1 giờ chiều là đỉnh điểm của giấc ngủ vào ban ngày, lúc này ngủ một giấc ngắn, cũng có thể tăng cường sự năng động của các thế bảo miễn dịch trong cơ thể, từ đó có tác dụng nhất định trong phòng chống ung thư.
11. Ăn ít đường
Đường là “thức ăn” mà tế bào ung thư thích nhất. Một cuốn sách của Nhật Bản có tên “Làm thế nào để phòng trị ung thư” có nói, khi máu đi qua khối u, sẽ có khoảng 57% lượng đường trong máu bị tế bào ung thư sử dụng mất, và đường trong máu trở thành “thành phần dinh dưỡng” nuôi sống nó.
Thông thường, mỗi người mỗi ngày nên nạp vào cơ thể 50g đường, tốt nhất là không ăn hoặc ăn ít thực phẩm chứa đường. Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng của Mỹ cho biết, mỗi ngày chỉ cần uống hai cốc đồ uống ngọt, tỷ lệ mắc bệnh ung thư tuyến tụy cao 90% so với người không uống.
12. Khi ăn món thịt hãy uống kèm rượu vang đỏ

Trong vỏ nho dùng để sản xuất rượu vang đỏ có chứa một chất gọi là resveratrol, chất này có tác trong việc phòng ngừa ung thư dạ dày, ruột.
Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ khuyến cáo mỗi tuần chỉ nên sử dụng khoảng 500g các loại thịt có màu đỏ như thịt lợn, thịt bò, thịt dê, nếu ăn quá nhiều, sẽ có thể tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư đại tràng.
Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây phát hiện, nếu khi ăn nhiều thịt mà uống kèm rượu vang đỏ, chất  polyphenols trong rượu vang sẽ ngăn chặn thịt phân giải các chất có hại trong dạ dày.
Thanh Xuân