Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

CÔNG PHU KHUYA (XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI)

                                                                                 Kết quả hình ảnh cho công phu khuya

                                                                  CÔNG PHU KHUYA  (Thích Chúc Hiền)
                                                                              (Bài xướng)
 
                                                       Câu kinh tiếng kệ quyện trăng ngà
                                                       Phật ngự toà sen, đèn tuệ pha
                                                       Mõ sớm ngân vang nơi Điện Phật
                                                       Chuông khuya thức tĩnh chốn Ta Bà
                                                       Luân hồi sáu nẻo mong ra khỏi
                                                       Tuệ nhật ba thời nguyện chiếu xa
                                                       Khắp cõi hàm linh nương ánh tuệ
                                                       Lên thuyền Bát Nhã, ngắm Lăng Già...!
 
                                                                                                                  2017
                                                                                         Chúc Hiền

 
                                                       Công Phu Khuya
                                                             ( Cẩn họa y đề )

                                                        Chùa Phật thiêng liêng  rộn ánh ngà
                                                        Truyền thừa pháp bảo chiếu đèn pha
                                                        Tinh thần bất diệt soi Linh Thứu
                                                        Thông điệp thâm nghiêm vớt cõi Bà
                                                        Tám thức căn nguyên luôn hiện rõ
                                                        Sáu trần gốc tích mãi không xa
                                                        Nương trăng Bát nhã vào đường sáng
                                                        Liễu ngộ viên minh bạn kệ Già

                                                                                  Ngày 27/11/2017
                                                                                       Minh Đạo

 

 

Không có nhận xét nào: