Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

NGUYỆN (Xướng họa Đường thi)

                                                                 Kết quả hình ảnh cho nguyện


                                                                 NGUYỆN (Thích Chúc Hiền)
                                                                                   ( Bài xướng)
 

                                                           Đua chen chi lắm, có rồi không,
                                                           Tử đến, sanh đi, nghiệp chất chồng.
                                                           Biển khổ luân hồi thăm thẳm nổi,
                                                           Đường dài sanh tử mịt mờ rong.
                                                           Tham, sân ràng buộc sầu muôn kiếp,
                                                           Định, tuệ chiếu soi nhẹ tấc lòng.
                                                           Đạo cả quay về, nương tựa học,
                                                           Kinh vàng, kệ ngọc đượm nguồn trong!

                                                                                                         2017
                                                                                                    Chúc Hiền

 
                                                                    NGUYỆN (Cẩn họa y đề)

 
                                                            Sắc tướng thế gian vốn tính không,
                                                            Tâm nhơ vụng gội khổ luôn chồng.
                                                            Ba đường luẩn quẩn thiện duyên lắng,
                                                            Sáu nẻo loanh quanh ác nghiệp rong.
                                                            Tuệ nhật tuyên dương qui giáo pháp,
                                                            Gió từ chiếu khắp nguyện soi lòng,
                                                             Khêu đèn Bát Nhã, bền khuôn phép,
                                                            Tìm đến nguồn chơn, rõ sáng trong.

                                                                                                               Ngày 11/11/2017
                                                                                                Minh Đạo


                                                                    NGUYỆN (Cẩn họa y đề)

                                                              Chuyển hóa vô thường giữa có không.
                                                              Tu thân hướng thiện tính nên chồng.
                                                               Hân hoan đón đợi ngày mai tỏ.
                                                               Cởi mở trông chờ sáng rạng rong.
                                                               Điều ác ngoài tai đừng để dạ.
                                                               Hiền lương cửa miệng phải ghi lòng.
                                                               Quay về nẻo chánh tâm thanh tịnh.
                                                               Dứt bỏ sân si ý sáng trong.


                                                                                             Ngày 13/11/17
                                                                                              Trai Dang Van


  

 

Không có nhận xét nào: