Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

MỪNG KHÁNH THÀNH...

   

                                                       MỪNG KHÁNH THÀNH CHÙA HUYỀN QUANG – SYDNEY (ngày 18-19/11/2017)
                                                                                           (Cẩn họa y đề)

                                             Huyền Quang chùa lớn rõ uy danh,
                                             Lợi lộc chúng sanh mãi tiến nhanh,
                                             Trang nghiêm đất khách nay đà mãn,
                                             Tứ chúng chung vui việc đã thành.


                                             Rưới dòng Tào biếc, qui chơn tánh,
                                             Vượt thoát trầm luân xóa khổ đau,
                                             Nơi đây lý sự cùng chung học,
                                             Tinh tấn công phu hóa phép mầu.


                                             Tọa lạc ban đầu Ôn đã thấu,
                                             Kiến tạo trùng tu rõ đức dày,
                                             Tiếng kêu cứu khổ dang tay đỡ
                                             Rõ thấu tu hành cũng chính đây.


                                             Hết thảy cùng chung người đã thấy,
                                             Thầy Thiện Hiền cũng rõ công lao,
                                             Trong lặng lẽ âm thầm hướng đến,
                                             Thành công trọn vẹn ngại chi nào…


                                             Gập đầu cúi lạy vị tăng cao,
                                             Chư Tôn Đức kiết tường như ý,
                                             Chấn tông Phật chủng luôn tiếp nối,
                                             Để quần sanh thấy cửa đi vào…


                                                                 Viêt Nam Ngày 17/11/2017
                                                                            PT Minh Đạo

https://quangduc.com/p153a61553/chuc-mung-le-khanh-thanh-chua-huyen-quang

                                                      


 

Không có nhận xét nào: