Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

TÁNH KHÔNG (Xướng họa Đường thi)
                                                             TÁNH KHÔNG (Thích Chúc Hiền)

                                                           Sắc sắc, không không tánh rỗng trong,
                                                           Rảnh rang lặng lẽ chẳng vương lòng.
                                                           Thời thời quán chiếu, nương tâm học,
                                                           Kiếp kiếp huân tu, bặt thức rong.
                                                           Đoạn tận trầm luân, tâm rạng chiếu,
                                                           Soi cùng Bát Nhã, nghiệp thôi chồng.
                                                           Thong dong tự tại vui niềm đạo,
                                                           Nhật nguyệt chan hoà du tánh không...!

                                                                                                     2017
                                                                                                Chúc Hiền

                                                               TÁNH KHÔNG (Cẩn họa y đề)

                                                          Rổng rang chẳng vướng, tựa trời trong,
                                                          Chuyện đến, việc qua tránh bận lòng.
                                                          Rõ biết trầm luân, mang khổ ách,
                                                          Nên tu ngộ thấu, thoát nguy rong.
                                                          Đạo tràng trí Nhã, đường chơn thấm,
                                                          Trần thế tâm Bi, nẻo thiện chồng.
                                                          Phương tiện bè thiêng đà có sẵn,
                                                          An nhiên tự tại tiến bờ không…

                                                                                      Ngày 14/11/2017
                                                                                           Minh Đạo

Xem tiếp : https://hoavouu.com/p41/trang-tho
https://hoavouu.com/p41a44035/tanh-khong
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/

Không có nhận xét nào: