Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

ĐƯỜNG TRẦN (Thơ)

                                                                                               


                                                                ĐƯỜNG TRẦN (Thuận nghịch độc)

                                                                               ( Đọc xuôi )

                                                      Hoa tươi sáng đẹp tựa trần đường,
                                                      Chánh niệm nương lòng ngát tỏa hương.
                                                     Ta chính phải rèn theo bổn tánh,
                                                      Ngã cùng soi hiểu thấu đài dương.
                                                      Xa càng dạ nghĩa tâm đau xót,
                                                      Bỏ hết ân tình cảnh thảm thương.
                                                      Hòa điệu chung duyên lần cõi phúc,
                                                      Ca đều hạnh nguyện nỗi hoài vương…

                                                                             ( Đọc ngược )

                                                      Vương hoài nỗi nguyện hạnh đều ca,
                                                      Phúc cõi lần duyên chung điệu hòa.
                                                      Thương thảm cảnh tình ân hết bỏ,
                                                      Xót đau tâm nghĩa dạ càng xa.
                                                      Dương đài thấu hiểu soi cùng ngã,
                                                      Tánh bổn theo rèn phải chính ta.
                                                      Hương tỏa ngát lòng nương niệm chánh,
                                                      Đường trần tựa đẹp sáng tươi hoa.
 
                                                                                 14/5/2018
                                                                                 Minh Đạo

Không có nhận xét nào: