Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

TẤM LÒNG (Thơ Xướng họa)                                                                                         TẤM LÒNG (Bài xướng)

                                                                     Hiểu được nguồn chơn thỏa tấm lòng,
                                                                     Nay còn mai mất rõ là không…
                                                                     Cuộc đời nếm trải luôn ray rứt,
                                                                     Sự thế vần xoay vẫn ngoái trông!
                                                                     Khêu ánh đèn thiền soi cõi lặng,
                                                                     Theo đường đạo pháp giữ tâm trong
                                                                     Trầm luân mấy độ giờ chưa dứt!
                                                                     Tập khí dần vơi khổ bớt chồng. (*)
                                                                                                          19/8/2018
                                                                                                            Viên Minh
                                                                   ----------------------
                                                   (*) Tập khí phiền não
                    
                                                                        Minh Quang CHẲNG DỄ
                                                                     Đường tu chẳng dễ phải bền lòng,
                                                                     Trần thế còn nhiều chuyện có không!
                                                                     Dẫu hiểu cảm thương luôn khó rứt,
                                                                     Song đành chiêm nghiệm đỡ buồn trông.
                                                                     Bao đời hạnh chuyển ghìm chưa trọn,
                                                                     Cả kiếp tâm nguyền giải hổng trong.
                                                                     Tháng lụn ngày tàn sao vẫn oải,
                                                                     Phiền nan nghiệp trỗi lại mang chồng.
                                                                                                        20/8/2018
                                                                                                     Minh Quang

                                                                         Dương Khắc Nhân Khuyên Lòng.
                                                                      Đường tu vốn khó tự khuyên lòng.
                                                                      Khổ ,thú ..đan xen thấy rõ không ?
                                                                      Bến giác tầm nguyên lìa bứt rứt.
                                                                      Bờ mê bỏ cội đoạn hoài trông.
                                                                      Làm sao vượt khỏi dòng xao động.
                                                                      Biết cách gàn khơi ý sáng trong.
                                                                      Trắc trở còn nhiều đeo bám víu.
                                                                      Thiền tâm gắng giữ nghiệp thôi chồng.
                                                                                                      DKN 20/08/2018.
                                                                                                     Dương Khắc Nhân

                                                                        Ninh Khang TRẦN GIAN (bài họa)
                                                                      Đã xuống trần gian gắng thật lòng,
                                                                      Khi về nẻo mới trắng tay không.
                                                                      Luyến lưu lỡ đậm thì vơi rứt,
                                                                      Gắn chặt càng dày chỉ khổ trông.
                                                                      Kiếp tận suy đời tâm vẫn khuất,
                                                                      Ngày chầy thấy lẽ dạ chưa trong.
                                                                      Lênh đênh cõi mộng thêm xao lãng,
                                                                      Nợ cũ đang mang lại chất chồng…
                                                                                                          21/8/2018
                                                                                                         Ninh Khang


Không có nhận xét nào: