Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

TRÀ ĐẠO     Đệ tử thiền sư Nhất Hưu là Châu Quang, có tật ngủ gật kinh niên, đến nỗi ở trong trường hợp công cộng thường thường tư thái không nghiêm chỉnh. Vì thế Sư rất khổ não, liền đi hỏi thầy thuốc, thầy thuốc khuyên Sư nên uống nhiều trà. Châu Quang nghe theo lời chỉ bảo của thầy thuốc, mà sau quả thật không còn ngủ gật nữa. Nhân đây, Sư dần dần thích uống trà, và cho rằng lúc uống trà cũng cần đầy đủ lễ tiết, thế là Sư sáng lập ”trà đạo”, sau được tôn làm Trà Tổ.
   Hoàn thành trà đạo rồi, thiền sư nhất Hưu liền hỏi Sư:
-  Châu Quang! Ông dùng tâm thái nào để uống trà?
   Châu Quang đáp:
- Vì khỏe mạnh mà uống trà.
  Thế rồi thiền sư Nhất Hưu đưa công án “Uống trà đi!” của Triệu Châu Sư,bảo:
-  Có học tăng xin thiền sư Triệu Châu dạy cho đại ý Phật pháp, Triệu Châu đáp
“Uống trà đi!”. Ông đối với sự kiện này có cách nhìn thế nào?
   Châu quang lặng thinh. Tiếp đó thiền sư Nhất Hưu sai thị giả mang đến một chén trà, ngay lúc Châu Quang bưng chén trà trên tay, thiền sư Nhất Hưu bèn hét một tiếng, và đánh rơi chén trà trên tay Sư xuống đất, nhưng Châu Quang vẫn chẳng động mảy may. Qua một lút, Châu Quang nói lời tạ từ thiền sư Nhất Hưu và đứng lên đi về phía Huyền Quan. Thiền sư Nhất Hưu kêu lên:
-  Châu Quang!
Châu Quang quay đầu thưa:
-  Đệ tử đây!
Thiền sư Nhất Hưu hỏi:
-  Chén trà đã rơi xuống đất, ông lại có trà uống chăng?
Châu Quang hai tay làm như bưng chén nói:
-  Đệ tử vẫn còn uống trà.
Thiền sư Nhất Hưu chẳng chịu thôi, hỏi tiếp:
Ông chuẩn bị rời đây đi chỗ khác, làm sao mà nói vẫn đang uống trà?
Châu Quang thành khẩn nói:
-  Đệ tử đến bên đó uống trà.
Thiền sư Nhất Hưu lại hỏi:
-Ta vừa hỏi ông tâm đắc của việc uống trà, ông chỉ hiểu được bên này uống, bên kia uống, nhưng toàn không tâm đắc. Các loại vô tâm uống trà này, sẽ là thế nào?
Châu Quang trầm tĩnh đáp:
-    Trà vô tâm, liễu xanh hoa thắm.
Thiền sư Nhất Hưu rất vui, liền ấn khả cho Sư, Sư hoàn thành xong Trà đạo mới.
Tinh hoa văn hóa phương đông-thiền thoại


Không có nhận xét nào: