Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

SỐNG

                           
                                 Sống một ngày an lạc
                                 Nhận giá trị một ngày
                                 Niềm vui đừng phó thác
                                 Cố giữ đừng chia tay

                                 Trí huệ luôn kề cận
                                 Soi sáng ngọn đèn tâm
                                 Cháy mãi không hề tắt
                                 Dù bao nỗi thăng trầm

                                 Đừng bám víu tham đắm
                                 Trả về cho cội nguồn
                                 Vạn sự đều hư ảo
                                 Đừng để lệ trào tuôn

                                Cố lên đừng vấp ngã
                                Sống theo pháp vận hành
                                Từ bi cùng hỷ xả
                                Mọi chuyện tự nhiên thành

                                                   Minh Đạo - 2015

                                                                  

Không có nhận xét nào: