Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

CHUNG THUYỀN

                                                                     

                                                                                         CHUNG THUYỀN

                                                                        Bao đời cách trở lại tìm nhau,
                                                                        Cùng hội chung thuyền trước bể dâu.
                                                                        Hiểu được nhân duyên thôi hối tiếc,
                                                                        Nghe theo giáo pháp vượt lo âu.
                                                                        Phương Tây chẳng thối bền tâm tịnh.
                                                                        Hướng đạo không lay thắm nghĩa mầu.
                                                                        Bè báu kinh vàng nương kẻo lỡ,                                                                                                       Tròn tu phước tuệ nguyện qua cầu.

                                                                                                             Minh Đạo

Không có nhận xét nào: