Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

TU HỌC PHẬT PHÁP (Thơ xướng họa)
                                                       TU HỌC PHẬT PHÁP (Bài họa)

                                            Tâm  trong thanh tịnh vốn không mầu,
                                            Theo pháp nương khuôn, phải có nhau.
                                            Sáu nẻo trầm mê năng thấu triệt,
                                            Ba đường giác ngộ rõ tìm cầu.
                                            Ơn cao Tam bảo luôn xem trọng,
                                            Nghĩa cả chúng tăng mãi dẫn đầu.
                                            Tinh tấn công phu đều lập nguyện,
                                            Ngày về chớ hỏi khoảng bao lâu…

                                                                *****
                                            Tâm  trong thanh tịnh vốn không mầu,
                                            Bát Nhã đèn soi hiện trí cao.
                                            Hiểu Uẩn thông tri khai diệu giác,
                                            Nhìn Tông thầm rõ xứng anh hào.
                                            Tình thâm nghĩa trọng, cùng chung lối,
                                            Đạo lớn đường dài, mãi cạnh nhau.
                                            Tĩnh thức quay về nương chánh niệm,
                                            Phật quang biến chiếu, tục chân ngào…

                                                                            Ngày 3/12/2017
                                                                               Minh Đạo

 
                                                   TU HỌC PHẬT PHÁP (Bài xướng)

                                            Phật Pháp cao sâu rất nhiệm mầu
                                            Muốn tu giải thoát hãy cùng nhau
                                            Xa lìa ngũ dục hành buông xả
                                            Không dính trần căn thường nguyện cầu
                                            Giáo Hội hằng năm đều tổ chức
                                            Chư Tôn gương mẫu hướng dẫn đầu
                                            Tịnh Thiền trải nghiệm năng tu học
                                            Giác ngộ thong dong đợi chẳng lâu.

                                                          ***
                                             Phật Pháp cao sâu rất nhiệm mầu
                                             Giải trừ nghiệp chướng trí nâng cao
                                             Nhà Bàng Long Uẩn (1) đều chứng đạo
                                              Nước Việt Nhân Tông (2) đáng tự hào
                                             Thế giới hòa bình nhờ chánh niệm
                                             Chúng sanh an lạc hiểu thương nhau
                                             Vô thường nhân quả tri thông suốt
                                             Cuộc sống thăng hoa thắm ngọt ngào

                                                              Rằm tháng 10 Đinh Dậu (2017)
                                                                     Thích Viên Thành

 

 

Không có nhận xét nào: