Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

VÔ NHIỄM

                                                              
                                                                    VÔ NHIỄM

                                             Tham ái còn vương mãi não phiền,
                                              Là mầm khổ lụy khó bình yên.
                                             Tâm rong giữa phố thì ghi dấu,
                                             Cõi lặng trong ta chẳng chịu tìm.
                                              Động tĩnh tùy duyên xua ảo mộng,
                                              Đến đi vô ngại thoát mơ huyền.
                                              Trầm luân vạn kiếp nay chưa dứt,
                                              Gắng gõ hồn mê bớt thụy miên.

                                                                         Ngày 12/11/2017
                                                                                Minh Đạo

Không có nhận xét nào: