Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

VỀ ĐÂU

                                                               đức Phật, tu luyện, dục vọng, chính quả,
                                                                                                  (Ảnh: Wallpapercraft)

                                                                                 Trần gian như thể cuộc rong chơi,
                                                           Vạn ngã về đâu gốc chẳng rời.
                                                           Bao kiếp lang thang qua khắp nẻo,
                                                           Nhiều năm lăn lộn đến cùng nơi.
                                                           Hiểu ra lối khổ tìm nguồn đạo,
                                                           Biết được đường mê thấu cõi đời.
                                                           Vượt thoát trầm luân nương pháp Phật,
                                                           Công phu tinh tấn nguyện không lơi.
 
                                                                                                Minh Đạo

ttp://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/
https://quangduc.com/author/post/10951/1/minh-dao
https://hoavouu.com/author/post/4215/1/minh-dao
https://thuvienhoasen.org/p98/tho-nhac-phap-am
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114
http://www.hoalinhthoai.com/poetry/Tho-Van.html

Không có nhận xét nào: