Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

NGUỒN CHƠN (Thơ xướng họa)

                                                                                  Kết quả hình ảnh cho hoa sen


                                                            NGUỒN CHƠN
                                                             ( cẩn họa )

                                             Phật pháp đem đường lắng thiện duyên,
                                             Công phu tinh tấn thoát ưu phiền.
                                             Quần sinh thấm hiểu cần nương giáo,
                                             Vạn loại soi tìm phải rõ nguyên.
                                             Bát Nhã rạng ngời vun trí tuệ,
                                             Từ bi rộng mở dưỡng tâm huyền.
                                             Nguồn chơn liễu giải luôn hằng chiếu.
                                             Một tánh giữ lòng lập nguyện chuyên.

                                                                   Ngày 29/3/2018
                                                                      Minh Đạo

                                                   Bốn Chúng Đồng Tu
                                   ( Kính Dâng Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8, tại Hawaii )

                                             Chư Tôn Giáo Phẩm tạo cơ duyên,
                                             Bốn chúng đồng tu, gạn não phiền.
                                             Nhiếp niệm, xoay tâm về thánh giáo,
                                             Trì kinh, học pháp hướng chơn nguyên.
                                             Tâm tâm lặng lẽ soi đèn tuệ,
                                             Niệm niệm phân minh tỏ đạo huyền.
                                             Bắc Mỹ: Tăng Ni và Phật Tử,
                                             Hướng về tu học đạo tâm chuyên...!

                                                               California, 28-03-2018
                                                                    Thích Chúc Hiền


                                                          Cùng Nhau Tu Học
                                                               ( Đối hoạ)

                                               Phước báo bao đời gặp thắng duyên,
                                               Cùng nhau tu học, đoạn ưu phiền.
                                               Công phu sớm tối nương chơn giáo,
                                               Bái sám đêm ngày nối thiện nguyên.
                                               Học pháp, trì kinh, gieo giống tuệ,
                                               Tham thiền, nhập định, mở cơ huyền.
                                               Nguồn tâm toả chiếu vơi sanh tử,
                                               Bốn chúng tinh cần, nghiệp đạo chuyên...!

                                                                        California, 01-04-2018
                                                                              Thích Chúc Hiền


Website cùng đăng:
https://quangduc.com/a62350/bon-chung-dong-tu

 

Không có nhận xét nào: