Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

TRĂNG RẰM


                                           Trăng rằm tỏa sáng giữa trời không
                                            Huyền ảo lung linh cõi đại đồng
                                           Trí huệ tình thương luôn tỏa sáng
                                            Oán hờn ganh ghét chỗ không trông

                                            Khơi nguồn trung đạo cho đời sống
                                            Tìm lại niềm tin để sáng lòng
                                            Tâm nguyện chúng sanh vào bể giác
                                            An nhiên tự tại thảy dung thông
                                                                                     Minh Đạo - 2015
                                                                                   
                                                                                       

Không có nhận xét nào: