Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN                                                                              PHẬT ĐẢN 

                                                           Đón mừng Phật đản ngát trầm hương,
                                                           Thị hiện Như Lai giữa cõi thường.
                                                           Phước báu muôn đời soi khắp lối,
                                                           Cơ duyên vạn thuở rọi bao đường.
                                                           Gặp thầy tìm đạo xa màu mực,
                                                           Nương pháp theo bè tiến ánh dương.
                                                           Bát nhã đem đèn xin khấn nguyện,
                                                           Sông mê vượt thoát mọi tai ương.

                                                           Tai ương hoạn nạn chẳng làm ngơ,
                                                           Đắm đuối bao năm ngấn lệ mờ.
                                                           Ngộ lý chuyển tâm vươn tới đạo,
                                                           Tìm chân qui hướng tiến lên bờ.
                                                           Chúng sanh đau khổ Thầy khai hóa,(*)
                                                           Bồ tát từ bi con ngóng chờ.
                                                           Vạn ách trầm luân mong tế độ,
                                                           Đi về thường lạc khỏi bơ vơ.
                                                            (*)Deva manuṣyānāṃ śāstṛ : Thiên Nhân Sư, là Bậc thầy của cõi người và cõi trời.

                                                                                                    Minh Đạo

Không có nhận xét nào: