Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

HẠNH XUẤT GIA (Thích Chúc Hiền)

Kết quả hình ảnh cho xuất gia


                                                                                  

                                                                     HẠNH XUẤT GIA

                                                           Từ thuở vào chùa học kệ kinh,
                                                           Lăng Nghiêm, Bát Nhã sáng lung linh.
                                                           Đèn thiền rạng chiếu theo trang chữ,
                                                           Đuốt tuệ ngời soi hiện bóng hình.
                                                           Khép nỗi lo buồn, hành Phật sự,
                                                           Khơi niềm hỷ xả, dựng Tăng thân.
                                                           Xây nền đạo pháp ngày thêm tiến,
                                                           Bốn biển hoà vui thắm nghĩa tình...!


                                                                      NGHE CHUÔNG

                                                           Chuông chùa điểm tiếng, vẳng thiền âm,
                                                           Thức tỉnh chân tâm, lắng nghiệp trần,
                                                           Bến giác quay về tiêu lậu hoặc,
                                                           Tâm từ tỏa chiếu diệt tham sân.
                                                           Xa lìa biển khổ quy Tịnh Độ,
                                                           Vĩnh thoát sông mê đáo Niết Bàn.
                                                           Trực nhận nguồn tâm an lạc trụ,
                                                           Sớm chiều thanh thản lắng nghe chuông...!


                                                                      TỨ CHÚNG CỘNG TU


                                                           Trang nghiêm Phật điện ngát hương thiền,
                                                           Thắp sáng đèn tâm thắp đuốc thiêng.
                                                            Phật Tử huân tu quy chánh pháp,
                                                            Tăng Ni giáo hoá hướng chơn miền.
                                                            Tâm hoà tứ chúng nhuần ân tuệ,
                                                            Ý hợp tam môn đượm phước duyên.
                                                            Pháp lữ đêm ngày tuyên diệu pháp,
                                                            Bốn mùa lợi lạc, lợi nhân thiên...!


                                                                       TỌA THIỀN

                                                            Mỗi tối siêng năng tọa tọa thiền
                                                            Gìn tâm giữ ý gạn niềm riêng
                                                            Khơi đèn tuệ giác soi chân tánh
                                                            Lặng lẽ vun trồng đạo nghiệp viên


                                                                       TRỰC NHẬN NGUỒN TÂM

                                                             Trực nhận nguồn tâm bặt não phiền
                                                             An bình tự tại chốn nhân thiên
                                                              Ngày ngày tụng niệm kinh vô tự
                                                             Giác ngạn không bờ rực đoá liên


                                                                                                      Chúc Hiền

Không có nhận xét nào: