Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

VÔ THƯỜNG  
 
 
                                                                                                   Sự đời được mất rõ vô thường,
                                                                        Cội gốc sân si vốn khó lường.
                                                                        Chuyện đến tùy duyên không vướng mắc,
                                                                        Việc qua cởi bỏ chẳng còn vương.
                                                                        Trí bi đầy đủ bày nhân cách,
                                                                         Phước tuệ tròn tu vạch lối đường.
                                                                        Qui hướng Phật Đà nương giáo pháp,
                                                                        Dung thông tự tại ánh vầng dương.


                                                                                                       Tháng 9/2017
                                                                                                         Minh Đạo

 


 

Không có nhận xét nào: