Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

PHIỀN NÃO

                                                              Kết quả hình ảnh cho nắng chiều                                                                 PHIỀN NÃO
                                                                 (Dĩ đề vi thủ)

                                         Đã đến trần gian nguyện thượng hương,
                                         Biết là kiếp bạc vẫn tơ vương.
                                         Vô cầu tự mãn, xua sân hận,
                                         Thường niệm từ bi, nhận hiểu thương.
                                         Còn thẹn đường tu soi vạn ngã,
                                         Ôm tròn thánh quả đến muôn phương.
                                         Phiền nan hóa giải  bình tâm trí,
                                         Não đoạn nghiệp tiêu chơn lý tường.

 
                                                                             Tháng 4/2015
                                                                               Minh Đạo

 

 

 


Không có nhận xét nào: