Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

MỪNG LỄ AN VỊ PHẬT CHÙA BẢO VƯƠNG (Họa thơ)


 

              Mừng Lễ An Vị Phật Chùa Bảo Vương

 Kính họa bài thơ Mừng Lễ An Vị Phật Chùa Bảo Vương của TK Thích Viên Thành (8/9/2017).

                                         Phật pháp viên minh chẳng khứ lai,
                                        Trùng tu chùa tháp thấm ơn Ngài.
                                        Trời Nam một thuở đà xa cách,
                                         Đất Úc bao ngày vẫn sáng khai.
                                         Đạo thọ dung thông vươn quả phúc,
                                        Trần đời động tĩnh rõ anh tài.
                                        Thân tâm ứng hóa tùy muôn sắc,
                                        Vào cửa chân như xóa đại tai.

                                                        Việt Nam 8/9/2017
                                                              PT. Minh Đạo

Xem tiếp: https://quangduc.com/a61185/mung-le-an-vi-phat-chua-bao-vuong

 

Không có nhận xét nào: