Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

MẸ TÔI

                                                                             


                                                                               Kẽo kẹt trên vai gánh đậu trưa,
                                                                               Cuộc đời lam lũ  kể chi vừa!
                                                                               Canh khuya thổn thức nhà xiêu dột,
                                                                               Giấc sớm lo âu sấm chuyển mưa…
                                                                               Cám cảnh buồn đau, nhìn gió lộng,
                                                                               Thương người mỏi mệt, ngắm sao thưa.
                                                                               Nghĩa tình sâu đậm phần con trẻ,
                                                                               Ân đức cao dày Mẹ thuở xưa…

                                                                                                       Mùa Vu Lan 2017
                                                                                                             Minh Đạo

ttp://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/
https://quangduc.com/author/post/10951/1/minh-dao
https://hoavouu.com/author/post/4215/1/minh-dao
https://thuvienhoasen.org/p98/tho-nhac-phap-am
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114
http://www.hoalinhthoai.com/poetry/Tho-Van.html


Không có nhận xét nào: