Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

ĐẠO VÀ THƠ - XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI (Đao Quang Minh - Trai Dang Van)
                                                                          ĐẠO VÀ THƠ (Bài xướng)
                                                                      (Bát điệp, độc vận)
        
                                                              Sống đạo vui đời có áng thơ,
                                                              Tâm an học đạo chảy dòng thơ.
                                                              Chí cao nguyện lớn, cần nương đạo,
                                                              Đạo cả rộng thi, dựa ý thơ.
                                                              Pháp khởi đạo trong, dày trí huệ,
                                                              Đạo sanh tánh lặng, sắc duyên thơ.
                                                              Sáng ngời ánh đạo xua trần lụy,
                                                              Bè báu đạo vàng diễn giải thơ.
 
                                                                                              28/9/2017
                                                                                        Đao Quang Minh

                                                                     
                                                                            ĐẠO VÀ THƠ. (Bài họa:y đề)


                                                               Tâm thiền ĐẠO sáng những vần THƠ,
                                                                ĐẠO đã khuyên người tạo áng THƠ.
                                                                Phấn khởi hòa thơ ngời ý ĐẠO,
                                                                Hân hoan ĐẠO tỏa ánh lời THƠ.
                                                                Đường ngang tỏ ĐẠO trau dồi chí,
                                                                ĐẠO rộng soi đời nhã vận THƠ.
                                                                Học ĐẠO hoài mong tìm kiến thức,
                                                                Tu thân tích ĐẠO xướng câu THƠ.

                                                                                                 SG 29/9/17
                                                                                               Trai Dang Van

 

 

Không có nhận xét nào: