Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

TRỰC CHỈ CHƠN TÂM                                                                          TRỰC CHỈ CHƠN TÂM
                                                                                                        “TRỰC CHỈ CHƠN TÂM KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT”

                                                             TRỰC nhận thường hằng, thật nhiếp hoa…
                                                             CHỈ soi thanh tịnh rõ đường tà.
                                                             CHƠN như vốn lặng, thừa duyên hiển,
                                                             TÂM pháp luôn an, cạn tướng già.
                                                             KIẾN lập Bồ đề nhìn chẳng sái,
                                                             TÁNH cùng Bát Nhã lắng không ngoa.
                                                             THÀNH toàn đại đạo lơi tuyên lý,
                                                             PHẬT nhật cao huyền bất độ gia.

                                                                                                Ngày 15/3/2018
                                                                                                        Minh Đạo

Không có nhận xét nào: