Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

BIẾT ĐỦ THƯỜNG VUI . . . .

                                                                                                      Biết đủ thường vui
                                                                                        Nhẫn nhịn năng yên
                                                                          (Tri túc thường lạc, Năng nhẫn tự an)
 
         

Không có nhận xét nào: