Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

BÓNG TRÚC QUÉT SÂN TRẦN CHẲNG ĐỘNG

                                           Bóng trúc quét sân trần chẳng động
                                          Vầng trăng xuyên  biển nước không xao
 


                                                                                                  

Không có nhận xét nào: