Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

THIỆN HỮU

lotus_5


                               THIỆN HỮU 
   
Thiện hữu cơ duyên chốn bụi trần, 
Sương pha hội ngộ cửa phù vân. 
Khêu đèn Bát Nhã soi  tâm đức, 
Thả chiếc thuyền từ sáng trí nhân. 
Ý diệu xua tan đường mỏi gối, 
Ân thâm gắn chặt  quán dừng chân. 
Bình an tuệ nguyện ơn Tam bảo, 
Tĩnh thức chuông vang giữa sắc xuân. 


                                     Minh Đạo
http://www.hoavouu.com/p41a42224/thien-huu
http://quangduc.com/a59588/thien-huu
http://quangduc.com/

Không có nhận xét nào: