Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

NIỆM (Thơ)NIỆM (Thuận nghịch độc)
( Thuận )
Hoa tươi sáng đẹp tựa trần đường,
Chánh niệm nương lòng ngát tỏa hương.
Ta chính phải rèn theo tánh bổn,
Ngã cùng soi hiểu thấu vầng dương.
Xa càng dạ nghĩa tâm đau xót,
Bỏ hết ân tình cảnh thảm thương.
Hòa điệu chung duyên lần cõi phúc,
Ca đều hạnh nguyện nỗi hoài vương…
( Nhgịch )
Vương hoài nỗi nguyện hạnh đều ca,
Phúc cõi lần duyên chung điệu hòa.
Thương thảm cảnh tình ân hết bỏ,
Xót đau tâm nghĩa dạ càng xa.
Dương vầng thấu hiểu soi cùng ngã,
Bổn tánh theo rèn phải chính ta.
Hương tỏa ngát lòng nương niệm chánh,
Đường trần tựa đẹp sáng tươi hoa.
28/11/2019
Minh Quang

Không có nhận xét nào: