Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

KHẤN NGUYỆN ĐÊM RẰM                                                                                KHẤN NGUYỆN ĐÊM RẰM 

                                                                      Vầng trăng tỏa sáng giữa trời trong,
                                                                      Khấn nguyện chấp tay với tấm lòng.
                                                                      Lý đạo bốn phương Thầy thị hiện,(*)
                                                                      Nguồn chơn vạn nẻo chúng trông mong.
                                                                      Cửa không Bát Nhã đèn soi chiếu,
                                                                      Cõi Phật từ bi pháp rõ thông.
                                                                      Ân đức cao dày xua nghiệp chướng,
                                                                      Trầm luân bể khổ giúp tiêu vong.
                                                                            (*)Deva manuṣyānāṃ śāstṛ : Thiên Nhân Sư, là Bậc thầy của cõi người và cõi trời.

                                                                                                                     Minh Đạo

Không có nhận xét nào: