Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

CÕI TRỌ ĐI VỀ (Thơ)
                                                                 CÕI TRỌ ĐI VỀ

                                                      Lỡ xuống nơi nầy… lại gặp anh,
                                                      Niềm yêu gởi trọn có chi dành.
                                                      Tình si vốn dĩ làn sương bạc,
                                                      Nghĩa cả như là ngọn gió thanh.
                                                      Mấy thuở tìm nhau vừa phận mãn,
                                                      Nhiều năm rõ cảm mới duyên thành.
                                                      Nào ham thoả ước theo lời ngõ…
                                                      Cõi trọ đi về nối quẩn quanh!

                                                                           Ngày 30/3/2018
                                                                               Minh Đạo

Không có nhận xét nào: