Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

AN LẠC (Thơ Xướng họa)

                                                                           


                                                                AN LẠC (Cẩn họa)

                                                      Lộc biếc hoa vờn khắp rặng cây,
                                                      Hòa vui gió lộng cả nơi nầy.
                                                      Xuân về thắm đượm mùa hương đẩy,
                                                      Tiết lại khơi tràn ánh nắng bay.
                                                      Tịch tĩnh chùa thiêng lìa lắm mộng,
                                                      Uy nghiêm cảnh lặng thấu bao ngày.
                                                      Già lam quảng bá lòng thanh tịnh,
                                                      Gõ nhẹ đường trần biết tỉnh say.

                                                                                    26/4/2018
                                                                                    Minh Đạo

 
                                                                            An Lạc Cảm

                                                       Tùng xanh thẳng đứng một thân cây,
                                                       Tán lá xoè ra mát đất này.
                                                       Sớm sớm chim kêu mừng nắng dậy,
                                                       Chiều chiều gió lộng gợi cờ bay.
                                                       Chùa im mõ sớm khua tan mộng,
                                                       Kệ bỗng chuông khuya thức tĩnh ngày.
                                                       Trúc biếc vờn lay hồ gợn sóng,
                                                       Vườn thiền tĩnh mịch ý thiền say...!

                                                                                        4/2018
                                                                               Thích Chúc Hiền

Các trang web cùng đăng:

https://quangduc.com/author/post/10951/1/cu-si-minh-dao

https://quangduc.com/
http://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://wordpress.com/view/minhdao1160.wordpress.com
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/
https://hoavouu.com/author/post/4215/1/minh-dao
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114

Không có nhận xét nào: