Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

NGHĨ VỀ MẸ (Thơ)

                                                                                    Kết quả hình ảnh cho hoa sen trắng đẹp nhất
                                                                                                           ( Hình Internet )

                                                                 NGHĨ VỀ MẸ (nđt- bvđâ)

                                                      Hanh chiều quạnh quẽ hởi người đâu!
                                                      Vạt nắng vàng êm réo nỗi sầu.
                                                      Mãi gởi xuân thời theo gánh đậu,
                                                      Luôn ghìm tuổi hạc với dòng ngâu.
                                                      Đời cho thấm lệ không còn dẫu!
                                                      Phận lém chầy vai cũng chẳng dầu…
                                                      Dưỡng dục sinh thành ai hiểu thấu!
                                                      Muôn trùng cách biệt… nghĩa tình sâu…

                                                                          Nghĩa trang ĐP, 6/4/2018
                                                                                        Minh Đạo

Các trang web cùng đăng:

http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/
https://hoavouu.com/author/post/4215/1/minh-dao
https://quangduc.com/author/post/10951/1/cu-si-minh-dao
http://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://wordpress.com/view/minhdao1160.wordpress.com


Không có nhận xét nào: