Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

ĐƯỜNG TRẦN (Thơ)


                                                      ( Hình internet )

                                                                  Đường trần
                                                     Dương trần lại xuống khổ nào vơi!
                                                     Vẫn biết không đâu chẳng đặng rời…
                                                     Nghiệp đã nhiêu thời qua khắp nẻo,
                                                     Duyên còn vạn thuở đến nhiều nơi…
                                                     U sầu nghĩ ngợi lòng luôn thấm,
                                                     Khắc khoải nương cầu lệ mãi rơi!
                                                     Bản giác trong lành khai cõi mộng,
                                                     Qui về trí Nhã chọn đường khơi…

                                                                                        21/4/2018
                                                                                         Minh Đạo


 Các trang web cùng đăng:

https://quangduc.com/author/post/10951/1/cu-si-minh-dao
http://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://wordpress.com/view/minhdao1160.wordpress.com
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/
https://hoavouu.com/author/post/4215/1/minh-dao
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114

Không có nhận xét nào: