Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

RÈN TÂM (Thơ)


( Hình Internet )

                                                                        RÈN TÂM

                                                       Còn vương kiếp nạn chẳng do trời
                                                       Hỏi hết dương trần rõ bậu khơi
                                                       Vạn sắc bày qua lòng vẫn khởi
                                                       Trăm niềm rảo đến dạ nào lơi
                                                       Nhìn quanh những chặng sầu nao mới
                                                       Ngẫm lại bao điều khổ khó vơi
                                                       Mãi cứ rèn tâm đừng hận bởi…
                                                       Tìm về chánh nẻo lặng tình ngơi.

                                                                             14/3/2018
                                                                               Minh Đạo
Các trang web cùng đăng:

http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/
https://hoavouu.com/author/post/4215/1/minh-dao
https://quangduc.com/author/post/10951/1/cu-si-minh-dao

Không có nhận xét nào: