Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

NƠI ĐÂY (Thơ)
                                                                            NƠI ĐÂY

                                                            Sầu chi trở lại chốn lưu đày!
                                                            Thiết phải nao buồn phận lỡ gay?
                                                            Chả giận đời xui hờn cõi ấy,
                                                            Đừng chê mộng hẻo xót thân nầy.
                                                            Cho đi ước vọng không choàng đủ,
                                                            Gộp hết niềm tin chẳng phủ đầy.
                                                            Nẻo ái non tìm, xua hận não,
                                                            Khi về lạc cảnh xóa chua cay…

                                                                                 Ngày 12/1/2017
                                                                                        Minh Đạo

 

Không có nhận xét nào: