Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

CHẲNG ĐẶNG (Thơ xướng họa)

                                                                         ( Hình internet )

CHẲNG ĐẶNG

Lòng xao muốn tịnh đã nhiêu lần!
Chẳng đặng theo hoài khổ vẫn luân…
Vướng lắm tâm mê nên hổng tĩnh,
Tìm luôn lối não đắm chưa thuần.
Bao đời chao đảo xa nguồn tánh,
Ức kiếp quay cuồng rỗng cội chân.
Bám víu sâu dày càng khó đổi,
Tùy duyên lập hạnh quyết ươm mầm...
11/2018
Minh Quang

Đình Diệm
TÙY THỜI

Theo dòng ái ố đọa muôn lấn
Mưa nắng bao mùa khổ mãi luân
Mấy bận gió xao hồn nào thấm
Muôn phen bão táp dạ đâu thuần
Tham lam nặng gánh xa bờ cội
Hỷ nộ gồng mang lạc nẻo chân
Tụ tán thương ôi đời lấm bụi
Tùy thời chuyển ý thiện gieo mầm.

Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Dình Diệm 17.11.2018

Không có nhận xét nào: