Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

QUẢNG ĐỨC TRANG THƠ (Thơ xướng họa)
 QUẢNG ĐỨC TRANG THƠ


Quảng Đức trang thơ thấm đạo tình
Sẻ chia nguồn đạo liễu nghĩa kinh
Thắp sáng niềm tin nơi cửa Phật
Ngộ ý quên vần cảm nét xinh
Muôn nẻo thơ về hương đạo lý
Góp nhặt thiền qua tự tánh mình
Cảm tạ nguồn thơ trang Quảng Đức
Tháng rộng năm dài dấu đậm in.

     Dallas Texas, 28-11-2018
          Tánh Thiện


Đáp Nghĩa Tình
Cảm họa bài: “Quảng Đức Trang Thơ” của Thi Hữu Tánh Thiện

Thiện Hữu hoà thơ đáp nghĩa tình,
Tri ân Thượng Toạ, niệm lời kinh.
Ươm mầm tuệ nghiệp cho đời sáng,
ớng nẻo hương thiền để đất xinh.
Chữ nghĩa câu ân ghi khắc cốt,
Lời vàng ý ngọc quyện quanh mình.
Hoằng dương chánh pháp thơm nguồn đạo
Quảng Đức Trang Nhà đậm dấu in.

California, 29-11-2018
Trúc Nguyên- Thích Chúc Hiền ( Cảm họa )

THẤM BAO TÌNH
 Kính họa bài thơ của Thi hữu Tánh Thiện

Trang thơ Quảng Đức thấm bao tình,
Giáo pháp trao bày thấu tạng kinh.
Rộng trải thiền môn danh thế sáng,
Cao truyền đạo lý nghĩa trần xinh.
Tâm an đường tỏ nay cùng chúng,
Tánh lặng Thầy khuyên rõ chính mình.
Vạn thuở triêm ân người đã dựng,
Xây niềm… dạ khắc mọi thời in.

29/11/2018
Minh ĐạoKhông có nhận xét nào: