Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

THỨC TỈNH KHÁCH TRẦN AI (Thơ xướng họa)

                                                                               Hình ảnh có liên quan

                                                    Thức Tỉnh Khách Trần Ai (Xướng)

                                                     Chuông chùa thức tỉnh khách trần ai,
                                                     Lắng dịu sầu đau, tưởng giác đài.
                                                     Niệm niệm tinh cần lìa nỗi khổ,
                                                     Thời thời gắng tấn rũ niềm cay.
                                                     Kinh lòng tụng rạng soi tâm tỏ,
                                                     Phật hiệu trì ngời chuyển nghiệp lay.
                                                     Để kiếp trầm luân vơi dứt bớt,
                                                     Khách trần hướng tựa bóng ân Ngài...!

                                                                           California, 30-10-2018
                                                                                      Chúc Hiền


                                                                     TỈNH THỨC

                                                     Rõ biết  dương trần vốn khổ ai!
                                                     Loanh quanh mờ mịt lại tuyền đài…
                                                     Tìm cầu vĩnh viễn thì thêm ngẩn,
                                                     Tham ái nhọc nhằn phải chịu cay.
                                                     Ánh đạo ngày đêm vun nẻo giác,
                                                     Vườn thiền sáng tối chỉnh tâm lay.
                                                     Trầm luân lũy kiếp còn chưa dễ…
                                                     Lập nguyện qui theo giáo pháp Ngài.


                                                                                   1/11/2018
                                                                      PT.Minh Đạo (Cẩn họa)


                                                                RỦ BỎ TÂM MÊ

                                                      Già lam quảng bá pháp lìa ai,
                                                      Rủ bỏ tâm mê nguyện Phật đài.
                                                      Sầu não loanh quanh tìm chốn khổ,
                                                      Yên bình tỉnh thức bớt điều cay.
                                                      Nương Thầy nhắm hướng vui đường chỉnh,
                                                      Tiếp chúng khuyên người lạc bước lay.
                                                      Thuận giác lòng an qui ngõ đạo,
                                                      Gập ghềnh kiếp kiếp níu chân Ngài.


                                                                           2/111/2018
                                                                   Viên Minh (Cẩn họa)


Không có nhận xét nào: