Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

NGUỒN CHƠN                                                                                                             NGUỒN CHƠN

                                                                       Xuống chốn trần gian được mấy khi
                                                                       Rong chơi chốc lát lại ra đi.
                                                                       Nổi trôi sanh tử còn chưa dứt,
                                                                       Đắm đuối tướng danh khó viễn ly.
                                                                       Chánh pháp rèn tâm bồi phước tuệ,
                                                                       Đạo mầu chuyển tánh phát từ bi.
                                                                       Tùy duyên động niệm lên bờ giác,
                                                                       Ngộ thấu nguồn chơn quyết rộng thi.


                                                                                                                Minh Đạo

https://minhdao1160.wordpress.com/
https://quangduc.com/a60589/nguon-chon

https://hoavouu.com/author/post/4215/1/minh-dao
http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tho/24001-tho-nguon-chon-loi-ve.html
 http://poem.tkaraoke.com/69904/LOI_VE.html
http://www.saimonthidan.com/?c=article&p=15150


Không có nhận xét nào: