Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

DUYÊN ĐẾN DUYÊN ĐI                                          


                                                                                                              
                                                                  Kiếp sống trăm năm nghĩ khó thay,
                                                                  Thiền đường tĩnh tọa đã lâu ngày…
                                                                  Tuổi đời chồng chất mê cùng ngộ.
                                                                  Chẳng biết còn duyên ở cõi này!.


                                                                                                Minh Đạo

http://poem.tkaraoke.com/69552/DUYEN_DEN_DUYEN_DI.html
https://minhdao1160.wordpress.com/

Không có nhận xét nào: