Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2561

   
                                                                      Điều Ngự Trượng Phu xuất thế gian,
                                                       Vô ưu mừng rỡ tỏa non ngàn.
                                                       Tỳ Ni thị hiện sen nâng bước,
                                                       Lộc Uyển quảng khai đạo khởi lan.
                                                       Thông điệp thâm nghiêm vươn đất báu,
                                                       Tinh thần bất diệt hiển dương quang.
                                                       Đại bi hóa giải chúng sanh chuyển,
                                                       Tướng hảo ba thân ánh sắc vàng.

                                                                                     PL 2561 (2017)
                                                                                         Minh Đạohttps://minhdao1160.wordpress.com/
http://www.daophatngaynay.com/vn/duc-phat/phat-dan/index.1.html
http://www.daophatngaynay.com/vn/duc-phat/phat-dan/23800-kinh-mung-phat-dan.html
https://quangduc.com/a60563/kinh-mung-phat-dan
https://www.hoavouu.com/p41/trang-tho
http://www.saimonthidan.com/?c=article&p=15041
http://poem.tkaraoke.com/69492/KINH_MUNG_PHAT_DAN.html
http://www.hoalinhthoai.com/poetry/Tho-Van.html


Không có nhận xét nào: