Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

LỜI DI CHÚC (Thích Tánh Thiện)




                                                                                                   LỜI DI CHÚC

                                                                          Nếu mai đây tôi không còn sống nữa
                                                                          Xin đôi lời di chúc lại sau đây
                                                                          Cứ để người mổ ruột xác phanh thây
                                                                          Xin cúng dường ngũ tạng còn tươi tốt .

                                                                          Rồi hãy mang tôi vào thiêu đốt
                                                                          Cũng chẳng cần cất giữ đống tro tàn
                                                                          Nếu thương tôi hãy rãi giữa rừng hoang
                                                                          Để tôi được hoà mình với rừng cây xanh mát .

                                                                          Nếu tái sanh tôi xin làm nghề canh gác
                                                                          Giữ núi rừng cho sạch cảnh môi sinh
                                                                          Tôi thích gần với rừng núi chung quanh
                                                                          Dễ đồng cảm cùng thiên nhiên vũ trụ .

                                                                                                           Tánh Thiện
                                                                                                             13-5-2017

Không có nhận xét nào: