Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

XIN CHẾT TRƯỚC (Thích Tánh Thiện)


     
                                                                  Dù đang sống cứ coi mình như đã chết
                                                                  Mặc cho đời hỷ nộ ái ố đi
                                                                  Cuộc sống này chẳng có gì phải đáng ghi
                                                                  Dẫu khanh tướng hay công thần bá tước .

                                                                  Kẻ hậu học tự xét mình là trước
                                                                  Đừng cống cao ngã mạn tổn đức thôi
                                                                  Dù tuổi cao hay chức vị chổ ngồi
                                                                  Chẳng thể hiện chơn đức gì hết cả .

                                                                  Người tu Phật tâm hồn luôn quảng xá
                                                                  Sống quên mình xin chết trước chẳng sao
                                                                  Lòng từ bi là chất liệu dâng trào
                                                                  Hướng tâm đến muôn loài trong biển khổ .

                                                                                                          Tánh Thiện
                                                                                                             5-5-2017

Không có nhận xét nào: