Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

KHÔNG HỀ CHI (Thích Tánh Thiện)


       

                                         Dòng Tào Khê muôn đời luôn chảy mãi
                                         Chảy không ngừng mát nhẹ cả thân tâm
                                         Sạch vô minh tham chấp nghiệp cấu trần
                                         Coi vọng tưởng như đêm dài nằm mộng

                                         Dù ngồi cao trên đỉnh cao danh vọng
                                         Cơn vô thường sẽ quét sạch từng tên
                                         Chẳng có gì là chắc vững lâu bền
                                         Thân đã tạm mà cuộc đời cũng tạm .

                                         Không hề chi ta cứ lấy tình yêu làm bạn
                                         Trải lòng ra cho thấu tận trời luôn
                                         Mắt nhìn thương và hiểu rõ cội nguồn
                                         Xem sanh tử là trò chơi giải thoát .

                                                                            Tánh Thiện
                                                                              18-5-2017

Không có nhận xét nào: