Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

SÓNG LẶNG (Thơ xướng họa)

                                                                              ( Hình Internet)

                                                                             SÓNG LẶNG (Xướng)
                                                         Sóng lặng dòng Hương tỏa sắc hồng, (*)
                                                         Bao người hiểu thấu chuyện sang sông…
                                                         Sen đài tiếp bước lung linh dải,
                                                         Thế chúng dong thuyền sáng rực đông.
                                                          Vang vọng kinh thâm xua huyễn ảo,
                                                         Diễn bày pháp bảo lắng hư không.
                                                         Đạo mầu chuyển tánh tâm an khởi,
                                                         Khai ngộ mê trừ đến ngõ thông.
                                                                                               9/2018
                                                                                            Viên Minh
                                               -------------------
         (*) Tên gọi của vị Phật ở thế giới của các loại hương thơm. Như trong Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh.
                                                                    Nguyễn Quê *** THIỂU DỤC***
                                                          Nước sạch tâm bình cảnh hết hồng
                                                          Ai người hiểu thấu chuyện dòng song
                                                          Càn khôn vận chuyển xuôi rồi ngược
                                                          Tuế nguyệt xoay vòng hạ đến đông
                                                          Phật chỉ vầng trăng liền gọi: có
                                                          Người nâng đĩa ngọc lại rằng: không
                                                          Có không, không có cùng căn khởi
                                                          Thiểu dục quang lòng trí ắc thông.

                                                                                 30-10-2018 Nguyễn Quê

Không có nhận xét nào: