Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020
              ( Nđt - Bvđâ ))
Thay lời cảm tạ khách gần xa,
Sức khỏe bình yên vạn ngõ nhà.
Tiếp nhận bài đăng, ràng nẻo rã…
Hoài mang nghĩa trải, kết tâm hòa.
Nhiêu người hiểu thấu… thân cùng nhã,
Mấy chặng tương phùng … đủ rõ tha.
Bạn tốt vun niềm xin chữ cả…
Xuân về đến dịp… gởi ngàn hoa…
12/2019
Minh Đạo

KẾT BẠN XA
-Kính cảm hoạ bài " Chúc Mừng Năm Mới " của Bác Minh Đạo.
-Kính tặng quý Thi Hữu. Kính Chúc Quý Thi Hữu năm mới 2020 vạn sự cát tường.
Đường luật trang thơ kết bạn xa
Lời hay ý đẹp góp trang nhà
Câu từ chứa đựng niềm hoan hỷ
Ý tứ nêu bày nghĩa thuận hoà
Bốn biển anh em tường ý đạo
Năm châu bằng hữu rõ thiền ca
Cùng nhau chung sức xây niềm hạnh
Để nẻo đi về thơm ngát hoa...!

California, 22-12-2019
Trúc Nguyên- Thích Chúc Hiền ( Cảm hoạ)

Kính họa: CHÚC MỪNG TRANG NHÀ
( Nđt – Bvđâ )
Rộn rã xuân về ấm trải xa,
Nhiều tin lợi ích cảm quê nhà.
Toàn ban phối hợp bài luôn tỏa,
Nẻo lý thành công luận mãi hòa.
Lắng hiểu bao niềm vui chuyện nhã,
Nghe cùng vạn nỗi tỏ lòng tha.
Thầm sao chặng tới đều yên cả,
Hữu hảo như vầy sáng tựa hoa.
19/12/2019
Minh Quang

Lê Trí Viễn Kình họa:
CHÚC MỪNG TRANG NHÀ
(Ngũ độ thanh – Bát vĩ đồng âm)
Đông tàn lộc trổ khắp miền xa,
Chúc thảy toàn ban mãi hợp nhà.
Thấm vị, đan lời câu chữ tỏa,
Tròn phương, dệt nghĩa trí nhân hòa.
Đường thi bắt nhịp tràn tâm nhã,
Lục bát ru hồn trải lẽ tha.
Mọi lúc nhiều nơi thời rõ đã
Mong cùng khách chủ đẹp đời hoa…
Trí viễn

Như Huyễn Trần CHÚC MỪNG TRANG NHÀ
Quảng diễn bao điều tận chốn xa,
Niềm tin đã rải khắp muôn nhà.
Dù nhiêu lạc bước lòng không thả,
Bởi bấy dằng dai nhịp mãi hòa.
Ngấm được người đau tìm để nhã,
Suy cùng lối mỏi ngẫm mà tha.
Thời gian kết tập đều vui cả,
Cũng chúc xuân về rạng cảnh hoa…
20/12/209
Như Huyễn Trần (Kính họa)

Đình Diệm HTM KÍNH GÓP BÚT
CÙNG VUI XUÂN
Xuân về khắp nẻo trải gần xa
Thả nắng trời thanh đẹp những nhà
Ngõ mộng vàng khai đơm sắc tỏa
Đường mơ biếc trổ đượm tâm hòa
Thơ trao xướng họa hoài hoan hỷ
Phú gửi giao tình mãi vị tha
Bốn bể anh em chan hữu nghị
Cùng vui hưởng tết dạ tươi hoa
HƯƠNG THỀM MÂY - 21.12.2019

GỞI CHÚT NIỀN VUI

Kính cảm hoạ bài: Chúc Mừng Năm Mới 2020 của Bác Minh Đạo và xin cùng góp bút với các Thi Hữu nhân dịp Xuân về.

Gởi chút niềm vui chốn gần xa
Xuân về hoa nở rộn khắp nhà
Cảm hoạ xướng duyên lời tao nhã
Lời hay ý đẹp nghĩa chan hoà
Thấu hiểu cuộc đời nương lý đạo
Cùng nhau kết hợp mở lòng ra
Chúc cho tất cả đều vui cả
Rõ bước đường về ngát hương hoa.

   Dallas Texas, 23-12-2019
         Tánh Thiện

         https://quangduc.com/  


Không có nhận xét nào: