Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

BẠN (Thơ)BẠN ( Tặng hai bạn LD –HS)
( Thủ vĩ ngâm, bát vĩ đồng âm )

Bạn cũ tình thâm nối chặng đường,
Dần qua kỷ niệm kể cùng tương…
Hồn nhiên thuở học… bao phương hướng,
Đỏng đảnh thời yêu… mấy góc trường.
Tuổi hạc ba tên, vui gắng dưỡng, (*)
Cõi bồng hai đứa, vẹn mến thương (**
Mừng câu nghĩa thấu niềm không ngưỡng
Bạn cũ tình thâm nối chặng đường…
31/12/2019
Minh Quang
------------------
(*) Ba bạn còn gặp nhau.
(**) Hai bạn về thế giới vĩnh hằng.

Không có nhận xét nào: