Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

TRĂM NĂM TRƯỚC (Thơ xướng họa)TRĂM NĂM TRƯỚC
“ Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau gặp lại hay không? “
TRĂM trò vạn kế ngẫm đều tong…
NĂM tháng dần qua vẫn dặn lòng.
TRƯỚC chặng đường sân xua nỗi cõng,
THÌ bao khúc hận giảm cơn chồng.
TA còn lận đận vì tâm hổng,
CHƯA hết thăng trầm bởi dạ cong.
GẶP mối duyên xưa suy hiểu trọng,
TRĂM NĂM SAU GẶP LẠI HAY KHÔNG?
2019
Minh Quang

Đình Diệm HYM KÍNH HỌA
TRĂM NĂM TRƯỚC
“ Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau gặp lại hay không? “
Trăm tuồng một thuở ấy đà tong
Năm lụn ngày qua lắm nhọc lòng
Trước buổi bình minh nào nỏ cõng
Thì khi đêm tối chẳng chi chồng
Ta mang tục đắm đành tâm lấm
Chưa dọn mê trần phải dạ cong
Gặp ánh trăng xưa duyên khởi trọng
TRĂM NĂM SAU GẶP LẠI HAY KHÔNG?
HƯƠNG THỀM MÂY - 2020

TRĂM NĂM TRƯỚC
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Bạn mới chân tình vui lắm không ?
TRĂM nỗi bất bình xoá mất tong
NĂM nay chắc được thảnh thơi lòng
TRƯỚC lo bó gối càng thêm buộc
THÌ cứ chung tay tháo bớt chồng
TA hãy vùng lên xốc tiến thẳng
CHƯA cần tránh né đánh vòng cong
GẶP thời được thế âu thành sự
BẠN MỚI CHÂN TÌNH VUI LẮM KHÔNG ?
Võ Làng Trâm

Không có nhận xét nào: