Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

XUÂN BẤT DIỆT (Thơ)Xuân Bất Diệt

Xuân giác ngộ nằm ngay trong chánh niệm
Xuân hoà bình còn mãi với thời gian
Xuân như ý từng bước đẹp nhẹ nhàng
Xuân hạnh phúc sống không gây thù hận.

Xuân tinh tấn là niềm vui thuyền ấn
Xuân hương thiền sáng cả như trăng sao
Xuân giải thoát ôi đẹp biết chừng nào
Xuân bất diệt chẳng bao giờ mất cả.

    Dallas Texas, 16-1- 2020
         Tánh Thiện

Không có nhận xét nào: